شعر امانت داری

 

برای تدریس امانت داری، حدیثی از امام علی علیه السلام

(علیک بالامانه)

مفهوم کودکانه: امانت دار باش.

شعر:

مامانم داده یادم

خیلی بده که آدم

بگیره یه امانت

اما کنه خیانت

مواظبش نباشه

مراقبش نباشه

یه وقت خرابش کنه

یا این که آبش کنه

مگر نگفت امامت!

علیک بالامانه.

بازدید: 23