حل مسئله به روش کوه یخ (ICEBERG)

تحت شرایط فشردۀ رقابتی حاکم بر فضای کسب و کار، بسیاری از سازمان ها در جستجوی روش هایی هستند که به شکل کارآمد و در عین حال کم هزینه در بهبود فرآیندهای حل مسئله مؤثر باشند و تا حد امکان از بروز مشکلات و تکرار آنها جلوگیری نمایند.

در همین راستا شرکت ها و سازمان های پیشرو و موفق جهان، ارتقاء روش های حل مسئله را در رأس برنامه های آموزشی خود قرار می دهند.

وجود اشکالاتی در تکنیک ها و ابزارهای رایج حل مسئله، از جمله فقدان نگاه جامع و یکپارچه به مسائل سازمان (تفکر خطی و غیر سیستمی) و همچنین بی توجهی به نقش طرز تفکر و منطق تصمیم گیری (مدل های ذهنی) افراد در شکل گیری و تداوم مسائل، منجر به شکل گیری روشی جدید برای تجزیه و تحلیل مسائل تحت عنوان مدل ICEBERG گردید که مبتنی بر پیاده سازی عملی تفکر سیستمی در حل مسئله است، گردید.

عنوان ICEBERG از این جهت انتخاب شده است که کوههای یخی شناور (ICEBERG) در آبهای قطب جنوب به عنوان بزرگترین خطر برای دریانوردان محسوب میشوند.

بخش پهان کوههای یخی، برای دریانوردان غیرحرفه ای بسیار خطرناک بوده، باعث برخورد و غرق شدن کشتیهایشان میشود. مسائل نیز در صورتی که به آنها به شکل سطحی نگریسته شود، به همین اندازه می توانند خطرناک باشند.

روش ICEBERG، روشی مبتنی بر رویکرد سیستمی و جامع در حل مسئله است که در آن تحلیل مسئله طی ۴ گام اصلی و در هر مرحله با بهره گیری از ابزارهای مختلف صورت می گیرد.

این فرآیند شامل: شناخت دقیق وقایع، بررسی پیشینه و روند تغییرات پارامترهای کلیدی، استخراج مدل مفهومی دینامیکی مسئله و شناسایی مدل های ذهنی حاکم بر مسئله می باشد.

بازدید: 1