قاچاق انسان بعنوان مصداقی از درآمدهای ناشی از جرم

طرح مساله :

در دنیای پیچیده امروز با آهنگ تند وشتاب آلود حرکتی خود در کنار نیازمندیهای مالی توجه به ارزشهای انسانی روز به روز در حال کمرنگ تر شدن است وبی رحمی وبی توجهی جای ترحم را در حال غصب نمودن است تا جایی که انسان این اشرف مخلوقات به همنوع خویش نیز رحم نمی نماید . سالخاست بحث قاچاق از کالا به انسان کشیده شده ودر روند تند وبی رحمانه خود به اعضاء وجوارح افراد  تسری پیدا نموده تا جایی که با ربودن . خریدن .اغفال و…اعضاء بدن همنوع به دیکر افراد ودیکر کشورها در قبال پردخت مبالغی اغوا کننده تقدیم وتحویل می شود.بی رحمی این عمل آنجا شدید تر است که تصور کنیم قربانی آن نوزادان ونوجوانان بی خبر این شقاوت هاست.ودرآمد ناشی از این رفتار بی رحمانه به جیب باندهایی می رود که با اهداف پلید این چنینی در فرا مرزها مستقر وبا عناصر پیاده نظام خود بطور مستمر در ارتباط وتماس می باشند واین جرم مستمر در حال استمرار است وپول کثیف ناشی از ارتکاب به این رفتار در سیستم مالی وبانکی کشور هر روز در حال تطهیر شدن است .

مقدمه :

سیر تکاملی قاچاق در عصر معاصر را با یافته های جدید در ابعاد قاچاق مهاجران . قاچاق اعضاء وجوارح انسان وقاچاق زنان وکودکان با سود آوری کلان  یکی از دغدغه های قرن معاصر است وشبکه های حاضر در سراسر جهان پنجه ارتکاب خود را تنیده اند تا در غالب گروهای مجرمانه سازمان یافته اعمال مجرمانه خویش را انجام واراده ای نستوه میخواهد وعزمی بلند تا بتوان در مقابل جریان مافیایی شبکه های فوق به برتری دست یافت.

کلید واژها: قاچاق انسان.قاچاق اشخاص. قاچاق اعضاء بدن. مهاجران. زنان وکودکان. سازمان یافته.

نگاهی به وضعیت قاچاق انسان:

پیشینه قاچاق انسان را بایست به عصر برده داری بر میگردد اما با تفاوتهایی گوناگون با امروز چرا کهابعاد این امر در عصر حاضر جهانی گردیده وسوء استفاده بدنی وجوارح جای خود را به استفاده از قدرت جسمانی برده داری داده است حتی تصویب کنوانسیونهایی چون پالرمو وپرتکلهای الحاقی بعدی واستقبال دول متعدد از این اندیشه های بین المللی در جزم نمودن عزم برخورد نیز نتوانست از پیشرفت جریان مافیایی قاچاق انسان بکاهد وشبکه های فعال در این زمینه به تکاپوی خود ادامه میدهند.واعضاء کنوانسیونها علی رغم جرم انگاری در این زمینه همچنان با این معضل دست به گریبان می باشند بعنوان نمونه ایران با تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال ۱۳۸۳مشتمل بر ۸ ماده و۳ تبصره در میدان مبارزه با این معضل اعلام حضور نموده اما همه کشورها به نوعی مرعوب ادامه حرکت جریانهای بین المللی قاچاق انسان می باشند قاچاق زنان ودختران از مرزهای غرب وجنوب واز سوی دیگر از مرزهای شرقی به کشور پاکستان گوشه ای از ابعاد واقعی این امر وتراژدی تاسف انگیزحرکت موریانه ای این جریان در میان همه تدابیر اتخاذ کشور ما وکشورهایی مانند ایران را نمیتوان بحساب بی برنامکی گذاشت وجای دارد بر نگرانیهای خود بیفزاییم.در کنار این امر برابر آمارهای موجود روزانه ۴۵ دختر از به دلایلی از خانه های خود فراری میگردند ودر نهایت اکثریت اسیر وگرفتار این باندهای مخوف گردیده تا به سرنوشت شوم وقابل پیش بینی سپرده شوند.این گونه اعمال ورفتارهای موجود در باب تسهیل ارتکاب به امر قاچاق انسان با مواد ۴و۷ قانون مجازات اسلامی در عرصه بین المللی قابلیت مجازات دهی دارد از دیدگاه علمی نیز مسئولیت کیفری افرا نابالغ علی الخصوص اطفال زیر ۱۸ سال سن وعدم درک صحیح ماهیت رفتار ارتکابی بطور کل در تمامی نظامهای حقوقی دنیا پذیرفته شده است واین همان خلاء ودرنگ موجودی است که بستر رونق ارتکاب این رفتار مجرمانه را مهیاتر می نماید.

صرفنظر از اینکه در قوانین ایران دسته یا گروه که هدف آن ارتکاب جرم باشد در حقوق بین الملل مواد ۲و۳و۵ کنوانسیون پالرمو گروه جنایی را واجد سه عضو یا بیشتر. وحدت فرماندهی. نظم شدید یا ضمانت اجرایی بیرحمانه با هدف ارتکاب جرم برای تحصیل منافع مالی ومادی تعریف نموده که وجه اشتراک همه مصادیق این جرم تحصیل منفعت وسود های بادآورده وکلان می باشد وسر انجام این وجوه طی فرایندی با ورود به نظامهای مالی وبانکی کشورها با هدف تطهیر وامحاء آثار نا مشروع تحصیل به وجوه پاک ومطهر واستفاده در معاملات به ظاهر سالم وقانونی صورت میکیرد.در کنار ناسالم بودن این چرخه می بایست معتقد به این امر شد که هدف وسنگینی اصلی بار تکلیف به عهده کشورهای مطمع نظر برای قاچاق چیان انسان است تا با تدابیر فنی وانجام اقدامات اطلاعاتی نسبت به شناسایی وکنترل اقدامات شبکه های قاچاق نظارت برنامه وتدبیر داشته وبا انهدام این شبکه ها نسبت به برچیده شدن زمینه های موجود وقطع شریانهای حیاتی زمینه ساز وقوع وتداوم حیات این مجموعه های مجرمانه اقدام لازنم بعمل اورند ودر کناراین خواسته رسالت ومسئولیت مرز داران در پاسداری شرافت مندانه از حدود وثغور مرز کشور در برخورد ومبارزه با ورود های غیر مجاز حیاتی است.

راهکار:

در دو بخش می بایست راهکار مناسب ارائه نمود :

۱-در بعد کیفری اتخاذ تدابیر سرکوبگرانه پس از تدابیر پیشگیرانه ضروری به نظر می رسد.رعایت وعمل به مفاد کنوانسیون پالرمو وسایر کنوانسیونهای مرتیط با عزم وارده جدی وواقعی در برخورد ریشه ای با این معضل وانهدام شاهرگ های حیاتی باندهای فعال.

۲-برای پیشگیری از قاچاق انسان اطلاع رسانی در زمینه نحوه جذب وقاچاق اشخاص توسط قاچاقچیان انسان خصوصا افرادی که بالقوه در معرض ورود به این معضل قرار دارند وتلاش برای از بین بردن زمینه های اقتصادی . اجتماعی وفرهنگی ضرورت دارد.

 

بازدید: 1