یاد دوران کودکی و نوجوانی

نتیجه ای برای کلمه “داریوش” در فرهنگ لغت معین پیدا نشد.

یاد باد دوران کودکی

تاب تاب و اله کلنک و سرسره بازی

باد باد آن دوران آسودگی

تمامِبازی های کودکی

یاِد قیل و قاله مدرسه

درس دیکته٬ انشا و هندسه

یاد باد غلط نوشتنِ دلتنگی

تنبیه شدن ٬نوشتنِصد باره ی٬ دلتنگی

یاد باد شنیدن کلمهء عشق

که می نشاند خنده و رنگ شرم

بر رخسارمان یک به یک

یاد باد آن دوران آسودگی

دوران زیبای عشق های کودکی

یاد باد آن شیطنت دوران

با ندا و ماهرو و خندان

زنک خانهء داریوش را زدن

با هول و هراس فرار کردن

پشت دیوار پنهان شدن

به داریوشِبیچاره ٬خندیدن

یاد باد ان دوران

شیطنت ها و خنده های دوران

یاد باد٬ یاد باد٬ یاد باد آن دوران…

به مناسبت روز دانش آموز و یاد آوری دوران آسودگی کودکی و نوجوانی

بازدید: 1