۱- بابت خرید ملزومات به طور نقد و نسیه چه ثبتی باید در دفاتر صادر شود ت۲ درجه متوسط

الف / خرید بدهکار – صندوق و حسابهای پرداختنی بستانکار

ب  / ملزومات بدهکار –  صندوق و حسابهای پرداختنی بستانکار

ج /  خرید بدهکار – صندوق و اسناد پرداختنی بستانکار

د  / ملزومات بدهکار –  صندوق و حسابهای دریافتنی بستانکار

۲- سرمایه یک موسسه ۱۱۰۰۰ ریال و بدهی آن نیز که مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال بود تسویه گردید ، دارایی شرکت کدام است ؟ت۱ درجه متوسط

الف / ۱۱۰۰۰ ریال       ب / ۳۶۰۰۰ ریال

ج / ۱۴۰۰۰ ریال           د / ۲۵۰۰۰ ریال

۳- زمینها و املاک یک بنگاه معاملات ملکی به عنوان ……… ؟ت۱ درجه متوسط

الف / دارایی های ثابت محسوب می شود

ب  / دارایی های نا مشهود محسوب می شود

ج / دارایی های جاری محسوب می شود

د  / سایر داراییها محسوب می شود

۴- بیلان با کدام گزینه هم معنی است ؟ت۳ درجه دشوار

الف / تراز آزمایشی             ب / صورت حساب سود و زیان

ج / کاربرگ                      د / تراز نامه

۵  – درتاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۵ حقوق کارکنان شرکت پرداخت شد ولی دردفاتر ثبت نگردیده است هنگام اصلاح و تعدیل کدام یک از حسابهای زیربدهکار می شود؟ت۷ درجه متوسط

الف/ حقوق پرداختنی    ب/ سودو زیان  ج/ هزینه های معوق   د/ هزینه حقوق

۶- دفتری که برای تفکیک و مجزا ساختن حسابهای دفتر کل میباشد چه نام دارد ؟ت۲ درجه آسان

الف / دفتر روزنامه           ب / دفتر کل                              ج/ دفتر معین                  د / دفتر تفصیلی

۷- مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال کالا با شرط ( ن ۶۰ – ۲/۱۰ ) خریداری و طی دوره تخفیف وجه آن پرداخت شده است . هنگام پرداخت وجه چه حسابی و چه مبلغ بدهکار می شود؟ت۴ درجه دشوار

الف/ حسابهای پرداختی ۲۰۰۰۰۰ ریال                                             ب / حسابهای پرداختی ۱۹۶۰۰۰ ریال

ج  /  صندوق ۱۹۶۰۰۰ ریال                                                         د / تخفیفات نقدی خرید ۴۰۰۰ ریال

۸- هنگام تهیه صورت مغایرات : مانده حساب جاری در دفا تر موسسه ۱۷۰۰۰ ریال و اقلام باز شامل ۱۰۰۰۰ ریال چک معوق۱۸۰۰۰ ریال وصولی بانک از مشتری مو سسه بوده است . صورتحساب ارسالی بانک چه مانده ای را نشان می دهد ؟ت۶ درجه متوسط

الف/ ۳۵۰۰۰        ب / ۴۵۰۰۰        ج /  ۲۵۰۰۰      د / ۱۱۰۰۰

۹- انجام عملیات تعدیل حسابها در پایان دوره مالی به موجب اصل حسابداری زیر ضروری است : ت۹ درجه متوسط

الف / اصل یکنواختی     ب / اصل تساوی دارایی با بدهی و سرمایه        ج / اصل تطابق           د / اصل همانندی

۱۰-  حسابدار موسسه ای برداشت ۶۰۰۰۰۰ ریال پول نقد از صندوق توسط صاحب موسسه را اشتباها به حساب هزینه حقوق بدهکار نموده است . این اشتباه موجب می شود که در صورتهای مالی موسسه :ت۳ درجه متوسط

الف / سرمایه بیش از واقع گزارش شود

ب /دارایی کمتر از واقع گزارش شود

ج / بدهی بیش از واقع گزارش شود                                       د / سود کمتر از واقع گزارش شود

۱۱- اطلاعات زیر در پایان سال مالی از دفاتر فروشگاه بهار استخراج شده است خرید ۷۰۰۰۰ ریال موجودی کالای اول دوره ۲۰۰۰۰ ریال قیمت تمام شده کالا فروش رفته ۶۰۰۰۰ ریال موجودی کالای پایان دوره چقدر است ؟ ت۴ درجه دشوار

الف / ۳۰۰۰۰ ریال            ب / ۴۰۰۰۰ ریال

ج / ۵۰۰۰۰ ریال                    د / ۱۰۰۰۰ ریال

۱۲ بابت نکول سفته ، صادر کننده سفته چه حسابی را بستانکار می نماید؟ ت۵ درجه متوسط

الف/بدهکاران        ب/بستانکاران        ج/اسناد دریافتنی   د/هیچکدام

۱۳- تعدیل حساب پیش دریافت فروش در پایان دوره مالی بر بدهکار حساب زیر موثر است ؟ ت۷ درجه متوسط

الف / دارایی                       ب / بدهی                            ج / درآمد                          د / هزینه

۱۴- حسابی واسط که در آغاز دوره جهت ایجاد حسابهای دائمی در دفتر کل ایجاد و در همان روز نیز بسته میشود را …..  ت۸ درجه متوسط

گویند .

الف / تراز اختتامیه          ب  / تراز افتتاحیه

ج / حساب دائمی است             د / حساب سرمایه

۱۵- ثبت اصلاحی زیر موجب افزایش دارایی و حق مالکیت صاحبان موسسه می شود : ت۲ درجه متوسط

الف / هزینه پرداخت نشده و ثبت نشده                                           ب / درامد وصول نشده و ثبت نشده

ج / درآمد تحقق یافته از پیش دریافت درآمد                                     د / هزینه تحقق یافته از پیش پرداخت هزینه

۱۶- شرکتی در اول آبان ماه ۷۵ تنخواه گردانی به مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال دایر نموده و در پایان ماه سه سند به تصویب رساند به ترتیب هزینه های پست ۱۸۰۰۰ ریال آگهی۱۵۰۰۰ ریال متفرقه ۹۰۰۰ ریال در پایان آبان و در حساب تنخواه گردان مبلغ ۸۰۰۰ ریال وجه نقد وجود داشت در پایان آبان حساب تنخواه گردان بستانکار بوده است :ت۶ درجه دشوار

الف / ۴۲۰۰۰ ریال   ب /۵۰۰۰۰ ریال     ج /۱۳۰۰۰ ریال     د / ۴۳۰۰۰ ریال

۱۷- در حسابداری به اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله یا رویداد مالی مشخص دارد………. گفته می شود.ت۲ درجه آسان

الف) اسناد        ب) اسناد مثبته                      ج) فاکتور         د) مدارک پیوست سند

۱۸- کدام گزینه از افراد مرتبط با برات نمی باشد ؟ت۵ درجه آسان

الف / برات کش                 ب / برات گیر

ج / دارنده برات                      د / فروشنده برات

۱۹- در روش نگهداری دائمی موجودی کالا خرید کالا در بدهکار حساب زیر ثبت میشود ؟ت۴ درجه متوسط

الف / خرید                 ب / موجودی کالا

ج / کالای آماده فروش          د / قیمت تمام شده کالای فروش رفته

۲۰- چنانچه موجودی کالایی در پایان دوره بیش از واقع ارزیابی شود …… ؟ت۴ درجه متوسط

الف / قیمت موجودی کالای آماده فروش بیشتر می شود

ب / قیمت تمام شده کالای فروش رفته بیشتر می شود

ج / قیمت تمام شده کالای فروش رفته کمتر می شود

د / قیمت موجودی کالای آماده فروش کمتر می شود

۲۱-  مانده حساب عملکرد در پایان دوره حاکی از چیست و با چه حسابی بسته میشود ؟ت۸ درجه متوسط

الف / سود یا زیان ویژه و با سرمایه بسته میشود

ب  / سود یا زیان ویژه  و با خلاصه سود و زیان بسته میشود

ج  / سود یا زیان ناویژه و با سرمایه بسته میشود

د / سود یا زیان ناویژه و با خلاصه سود و زیان بسته میشود

۲۲- در صورتیکه فروش خالص موسسه ای طی دوره مالی ۴۰۰۰۰ ریال و قیمت تمام شده کالای آماده برای فروش آن معادل ۳۸۰۰۰ ریال و نسبت سود نا خالص به فروش خالص ۴۰ % باشد ، موجودی کالای پایان دوره چه مبلغی بوده است ؟ت۴ درجه دشوار

الف / ۲۲۰۰۰ ریال    ب / ۱۴۰۰۰ ریال     ج ۲۴۰۰۰ ریال    د / ۱۶۰۰۰ ریال

۲۳ – هزینه های معوق بعنوان ….. ؟ت۷ درجه متوسط

الف / هزینه ها است              ب / بدهی ها می باشد

ج / دارایی ها میباشد                 د / درآمد ها میباشد

۲۴- کدامیک از موارد زیر هم در صورتحساب سود و زیان و هم در ترازنامه پایان دوره منعکس می گردد ؟ت۳ درجه متوسط

الف / موجودی کالای ابتدای دوره           ب / موجودی کالای پایان دوره

ج  / هزینه حمل کالای پایان دوره        د / استهلاک انباشته دارایی ثابت

۲۵- تا پایان دوره معادل ۷۵% از تعمیر اتی که جمعا بابت آن ۸۰۰۰۰۰ ریال دریافت شده بود انجام گرفته ، ثبت این رویداد و اصلاح آن بر کدام طبقه از حسابها بی تاثیر است ؟ت۸ درجه متوسط

الف / دارایی          ب / بدهی       ج / درآمد       د / هزینه

۲۶ – سرمایه ی ابتدای دوره شرکت پویا ۲۰۰ ریال می باشد چنانچه در طی دوره۱۰۰ ریال سرمایه گذاری مجدد نموده باشد و همچنین در طی سال ۵۰ ریال برداشت نموده باشد و سرمایه ی پایان دوره معادل ۱۲۰ ریال باشد سود یا زیان ویژه چقدر خواهد بود ؟ت۳ درجه متوسط

الف / ۱۳۰ ریال سود      ب/ ۱۳۰ ریال زیان

ج/ ۱۰۰ ریال زیان           د/ ۱۰۰ ریال سود

۲۷- کدامیک از عوامل ایجاد مغایرت زیر ، مربوط به صورت مغایرت بانکی ، نیاز به اصلاح در دفاتر موسسه دارد؟ ت۶ درجه متوسط

الف / چکهای معوق        ب / وجوه بین راهی

ج / اشتباهات بانک              د / وجوه دریافتی از بدهکاران

۲۸- در آغاز خرداد سال مالی ، مبلغ ۹۶۰۰۰۰ ریال برای بیمه نامه دو ساله پرداخت و به عنوان دارایی ثبت شده ، در پایان اسفند همین سال طرف بدهکار ثبت اصلاحی ، آن به چه صورت است ؟ ت۷ درجه دشوار

الف / هزینه بیمه ۳۶۰۰۰۰ ریال                                                     ب / پ.پ.بیمه ۳۶۰۰۰۰ ریال

ج  / پ.پ.بیمه  ۴۰۰۰۰۰ ریال                                                       د  / هزینه بیمه ۴۰۰۰۰۰ ریال

۲۹- شرکتی در اول فروردین ساختمانی را با عمر مفید ۲۰ سال به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال خریداری نموده و ارزش اسقاط آن ۶۰۰۰۰۰استهلاک در پایان فروردین ماه چقدر خواهد بود ؟ت۷ درجه متوسط

الف / ۲۰۰۰۰۰ ریال     ب / ۱۰۰۰۰ ریال     ج / صفر    د / ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

۳۰- کدامیک از فعالیتهای مالی زیر ، چنانچه اتفاق بی افتند تاثیری در اقلام بدهی ایجاد نمی کند ؟ ت۲ درجه متوسط

الف / پرداخت بدهی مربوط به اسناد صادره معاملات قبلی                         ب  / خرید اثاثه بطور نسیه

ج  / پرداخت بدهی بطور نقد

د  /  بدهی معاملات قبلی باصدور یک فقره سفته ۶ ماهه تسویه شود .

۳۱- در زمان کسری صندوق چه حسابی بستانکار میشود ؟ت۶ درجه متوسط

الف / صندوق   ب / بانک    ج / تنخواه گردان   د / کسور و اضافات صندوق

۳۲- هزینه تنزیل سفته ای به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به مدت ۲ ماه با نرخ ۲۴% چند ریال است ؟ت۵ درجه دشوار

الف / ۲۰۰۰۰ ریال             ب / ۱۵۰۰۰ ریال

ج / ۱۰۰۰۰ ریال                     د / ۵۰۰۰ ریال – اطلاعات زیر از دفاتر تجارتخانه احمدی استخراج گردیده است .

موجودی کالا در اول سال ۸۳   ۲۰ واحد ، بهای هر واحد ۵۰ ریال

خرید اول             ۵۰ واحد ، بهای هر واحد ۴۵ ریال

خرید دوم                           ۳۰ واحد ، بهای هر واحد ۵۰ ریال

خرید سوم                          ۱۰ واحد ، بهای هر واحد ۶۰ ریال

چنانچه موجودی کالا در پایان سال ۸۳ ، ۳۰ واحد باشد :

۳۳- موجودی کالای پایان دوره به روشFIFO  چند ریال است ؟ت۴ درجه دشوار

الف /۱۰۰۰ریال    ب / ۱۶۰۰ ریال       ج / ۱۴۵۰ ریال      د / ۱۴۵۹ ریال

۳۴- تعداد واحد های فروش رفته کدام گزینه می باشد ؟ت۴ درجه دشوار

الف /۳۰ عدد                 ب / ۱۱۰ عدد                              ج / ۸۰ عدد                      د / ۱۰۰ عدد

۳۵- دریافت وجه نقد بابت بهای خدمات انجام شده موجب می شود…………. یابد. ت۲ درجه متوسط

الف/ درآمد و بدهی کاهش                            ب / درآمد افزایش و دارایی کاهش

ج / درآمد افزایش و بدهی کاهش                    د / درآمد و دارایی افزایش

۳۶- تأثیر فروش نسیه درمیزان سرمایه کدام است؟ت۴ درجه متوسط

الف/ افزایش بدهی              ب / افزایش سرمایه

ج / بی تأثیر                      د /کاهش سرمایه

۳۷- – طی کدام یک از رویداد های زیر از حساب برداشت استفاده می شود؟درجه:متوسط

الف/خرید یک دستگاه کامپیوتر برای موسسه

ب/خرید یک دستگاه کامپیوتر در یک موسسه خرید و فروش سخت افزار کامپیوتر

ج/خرید یک دستگاه کامپیوتر جهت انجام کارهای حسابداری یک موسسه کامپیوتری

د/خرید یک دستگاه کامپیوتر برای منزل صاحب موسسه

۳۸- کدام صورت حساب وضعیت مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین نشان می دهد؟درجه:متوسط

الف/ترازنامه                                              ب/صورت حساب سود و زیان

ج/صورت حساب سرمایه                               د/همه ی موارد

۳۹- کدام یک از حساب های زیر در پایان دوره مالی بسته می شوند؟درجه:متوسط

الف/ درآمد خدمات                         ب/ بانک

ج / پیش پرداخت بیمه       د/ همه ی موارد

۴۰- کدام یک از حساب های زیر در پایان دوره مالی به حساب خلاصه ی سود و زیان بسته می شوند؟درجه:آسان

الف/ بدهکاران   ب/ پیش پرداخت ها            ج/ بانک              د/ درآمدها

موفق باشید

 

پاسخنامه

  

 

ردیف الف ب ج د     ردیف الف ب ج د
۱   *     ۲۶   *    
۲ *       ۲۷       *
۳     *   ۲۸       *
۴       * ۲۹   *    
۵   *     ۳۰       *
۶     *   ۳۱ *      
۷ *       ۳۲ *      
۸   *     ۳۳   *    
۹     *   ۳۴     *  
۱۰       * ۳۵       *
۱۱ *       ۳۶   *    
۱۲   *     ۳۷       *
۱۳   *     ۳۸ *      
۱۴   *     ۳۹       *
۱۵   *     ۴۰       *
۱۶ *       ۴۱        
۱۷   *     ۴۲        
۱۸       * ۴۳        
۱۹   *     ۴۴        
۲۰     *   ۴۵        
۲۱       * ۴۶        
۲۲   *     ۴۷        
۲۳   *     ۴۸        
۲۴   *     ۴۹        
۲۵       * ۵۰        

 

بازدید: 9