۱- کدام گزینه در مورد حساب صحیح است ؟ ت۱ درجه دشوار

الف- ابزاراصلی و خلاصه کردن اطلاعات مالی است

ب- کاهش هر بدهی درسمت بدهکار حساب ثبت می شود

ج- تغییرات دارایی بدهی سرمایه رادریک دوره زمانی نشان می دهد

د- همه موارد

۲- درخصوص فروش نسیه اثاثه به مبلغ ۷۰۰۰۰۰۰ ریال کدامیک از ثبت های زیر صحیح است ؟ ت۴ درجه متوسط

الف- اثاثه ۷۰۰۰۰۰۰ ریال بدهکار- بستانکاران ۷۰۰۰۰۰۰ ریال بستانکار

ب- سرمایه ۷۰۰۰۰۰۰ ریال بدهکار – اثاثه ۷۰۰۰۰۰۰  ریال بستانکار

ج- بستانکاران ۷۰۰۰۰۰۰ ریال بدهکار- اثاثه ۷۰۰۰۰۰۰ ریال بستانکار

د- بدهکاران۷۰۰۰۰۰۰ ریال بدهکار – اثاثه ۷۰۰۰۰۰۰ ریال بستانکار

۳- کدامیک از معاملات زیر موجب می شود که دارایی و بدهی کاهش یابد؟ ت۱ درجه آسان

الف- پرداخت به بستانکاران       ب- خرید نسیه اثاثه

ج- دریافت ازبدهکاران                  د- فروش نسیه اثاثه

۴- آقای وحید ۱۵۰۰۰۰ ریال اثاثه بطور نسیه خریداری کرد اما به دلیل معیوب بودن آن را به فروشنده برگشت داد چه حسابی بستانکار می شود؟ت۴ درجه متوسط

الف- اثاثه                 ب- بستانکاران

ج- برگشت از خرید و تخفیفات         د- برگشت از فروش و تخفیفات

۵- درصورتی که دارایی و سرمایه یک موسسه دریک دوره مالی به ترتیب ۴۰۰۰۰۰ ریال و ۱۷۰۰۰۰ ریال افزایش یابد چه تغییری درمیزان بدهی به وجود میاید؟ت۱ درجه متوسط

الف- ۲۳۰۰۰۰ ریال کاهش        ب- ۲۳۰۰۰۰ ریال افزایش

ج- ۵۷۰۰۰۰ ریال افزایش         د- ۲۷۰۰۰۰ ریال کاهش

۶- مانده حسابهای یک موسسه در پایان دوره مالی به قرار زیراست

بدهکاران ۱۲۰۰۰۰ ریال- سرمایه ۵۴۰۰۰۰ ریال – ساختمان ۴۵۰۰۰۰ ریال- بستانکاران ۱۲۵۰۰۰ ریال – سایر دارائیها  ۲۲۵۰۰۰ کل بدهی موسسه چند ریال است ؟ ت۳ درجه متوسط

الف- ۱۲۵۰۰۰       ب- ۱۳۰۰۰۰         ج- ۱۴۰۰۰۰           د- ۲۵۵۰۰۰

۷- کدامیک از معاملات زیر تاثیری در حساب دارایی نمی گذارد؟ت۱ درجه متوسط

الف- پرداخت به بستانکاران      ب- خرید نسیه ملزومات

ج- دریافت ازبدهکاران        د-سرمایه گذاری مجدد

۸- درتاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۵ حقوق کارکنان شرکت پرداخت شد ولی دردفاتر ثبت نگردید ه است هنگام اصلاح و تعدیل کدام یک از حسابهای زیربدهکار می شود؟ت۷ درجه متوسط

الف- حقوق پرداختنی         ب- سودو زیان

ج- هزینه های معوق         د- هزینه حقوق

۹- پیامد ارسال صورتحساب برای مشتریان کدام است ؟

الف- افزایش دارایی و بدهی       ب- افزایش دارایی و سرمایه

ج- کاهش دارایی و بدهی      د- کاهش دارایی و سرمایه

۱۰-صورتحسابی به مبلغ ۱۵۰۰۰۰ ریال بابت هزینه تعمیرات انجام شده برای مشتری ارسال نمود چه حسابی رابستانکار می کند؟ت۷ درجه متوسط

الف- بدهکاران     ب- بستانکاران       ج- درآمد       د- هزینه تعمیرات

۱۱- سرمایه امید درپایان دوره ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ودراول دوره ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد درصورتی که برداشت او۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد سودخالص چند ریال است ؟ت۵ درجه متوسط

الف- ۱۵۰۰۰۰۰۰       ب- ۲۵۰۰۰۰۰۰          ج-۳۵۰۰۰۰۰۰        د- ۸۰۰۰۰۰۰۰

۱۲- هزینه هردوره مالی باید ازدرآمد همان دوره که درایجاد آن موثر بوده کسرگردد بیانگر کدام اصل است ؟ت۹ درجه آسان

الف- بهای تمام شده        ب- واقعیت      ج- تطابق         د- تحقق درآمد

۱۳- درتاریخ ۳۰/۹/۱۳۸۴ دبیرستان البرزصورت حسابهایی معادل ۲۴۰۰۰۰۰ ریال برای اولیای دانش آموزان که شهریه خود را پرداخت نکرده بودندارسال کرد به چه صورت حساب ثبت می شود؟ت۷ درجه متوسط

الف- حسابهای دریافتنی بدهکار- صندوق بستانکار

ب- بدهکاران بدهکار- بستانکاران بستانکار

ج- بدهکاران بدهکار- درآمد شهریه بستانکار

د- صندوق بدهکار- درآمد شهریه بستانکار

۱۴- تحمل یک هزینه چه تاثیری برسرمایه دارد؟ت۵ درجه آسان

الف- سرمایه راکاهش می دهد                                                  ب- سرمایه راافزایش می دهد

ج- به سرمایه هیچ اثری ندارد                                                   د- باتوجه به نوع هزینه برحساب سرمایه اثردارد

۱۵- اصلاح حسابهادرپایان دوره براساس کدام اصل ازاصول حسابداری انجام می شود؟ت۹ درجه متوسط

الف- افشاء          ب- ثبات رویه

ج-محافظه کاری        د-مقابله هزینه بادرآمدها

۱۶- درتاریخ ۱/۱۰/۷۵ مبلغ ۹۰۰۰۰۰ ریال بابت اجاره ۴ ماه دریافت شده است کدام ثبت اصلاحی در۲۹ /۱۲/۷۵ به ترتیب بدهکار و بستانکار می شود؟ت۷ درجه متوسط

الف- پیش دریافت اجاره ۲۲۵۰۰۰ ریال- درآمداجاره۲۲۵۰۰۰ ریال

ب- پیش دریافت اجاره ۶۷۵۰۰۰ ریال- درآمداجاره۶۷۵۰۰۰ ریال

ج- درآمداجاره۲۲۵۰۰۰ ریال- پیش دریافت اجاره ۲۲۵۰۰۰ ریال

د- درآمداجاره۶۷۵۰۰۰ ریال- پیش دریافت اجاره ۶۷۵۰۰۰ ریال

۱۷- کدام حساب دایمی است ؟ت۱ درجه آسان

الف- بدهی        ب- برداشت        ج- درآمد        د- هزینه

۱۸- ملزومات موجود دریک موسسه درابتدای سال ۷۸ برابراست با ۴ میلیون ریال و درپایان سال به ۵/۱ میلیون ریال رسیده درصورتیکه درطی سال ۵ میلیون ریال ملزومات خریداری شده باشد هزینه ملزومات چند ریال است ؟ت۸ درجه متوسط

الف- ۵/۲       ب- ۵/۳            ج- ۵/۵             د- ۵/۷

۱۹- مانده نهایی حساب خلاصه سودوزیان واحدهای انفرادی باچه حسابی بسته می شود؟ت۸ درجه متوسط

الف- موجودی کالا       ب- برداشت       ج- سرمایه مالک      د- تراز اختتامی

۲۰- مانده ی کدامیک از حسابهای زیر معمولا بدهکاراست ؟ت۴ درجه آسان

الف- برگشت ازخرید و تخفیفات               ب- برگشت ازفروش و تخفیفات

ج- پیش دریافت فروش                     د- تخفیفات نقدی خرید

۲۱- با توجه به اطلاعات داده شده فروش خالص ۱۵۰۰۰۰۰ ریال هزینه حمل کالای خریداری شده ۱۰۰۰۰۰ ریال هزینه حقوق ۲۵۰۰۰۰ ریال هزینه اجاره ۱۵۰۰۰۰ ریال قیمت تمام شده کالای فروش رفته ۹۰۰۰۰۰ ریال سود ویژه دوره مالی چند ریال است ؟ت۵ درجه دشوار

الف- ۱۰۰۰۰۰        ب- ۲۰۰۰۰۰          ج- ۵۰۰۰۰۰          د-۶۰۰۰۰۰

۲۲- فروش خالص موسسه ای درسال ۷۵ معادل ۲۰۰۰۰ ریال بود درصورتی که بهای تمام شده کالای آماده برای فروش معادل ۱۸۰۰۰ ریال نرخ سودناخالص ۴۰ درصد فروش باشد موجودی کالای پایان دوره چند ریال است ؟ت۴ درجه متوسط

الف- ۴۸۰۰         ب- ۱۰۰۰۰          ج- ۶۰۰۰           د-۸۰۰۰

۲۳- یک دستگاه رادیو که قبلا به فروشگاه نسیم فروخته شده بود به علت معیوب بودن برگشت داده شد چه حسابی بدهکار می شود؟ت۴ درجه متوسط

الف- برگشت از خرید و تخفیفات

ب- برگشت از فروش و تخفیفات

ج- تخفیفات نقدی خرید

د- تخفیفات نقدی فروش

۲۴- کدامیک از وقایع زیر موجب بدهکار شدن حساب برگشت از فروش و تخفیفات می شود؟ت۴  درجه متوسط

الف- اعطاء تخفیف به دلیل حراج کالا

ب- اعطاء تخفیف به دلیل معیوب بودن

ج- اعطاء تخفیف به دلیل فروش عمده کالا

د- دریافت مطالبات ناشی از فروش کالادردوره ی تخفیف

۲۵- بهای تمام شده ۲۵۰۰۰۰۰ ریال کالای خریداری شده باشرایط(ن/ ۵۰-۴/۱۵) که پس از دوهفته بابت آن با فروشنده بطورنقد تسویه حساب شده و هزینه حمل آن ۲۰۰۰۰۰ ریال بوده چقدر است ؟ت۴ درجه متوسط

الف- ۲۴۰۰۰۰۰ ریال       ب- ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

ج- ۲۶۰۰۰۰۰ ریال            د- ۲۷۰۰۰۰۰ ریال

 

 

۲۶- کاهش مبلغ کدام اقلام موجب افزایش مبلغ بهای تمام شده کالای آماده برای فروش می گردد؟ت۴ درجه متوسط

الف- برگشت از خرید و تخفیفات                       ب- موجودی کالای اول دوره

ج- هزینه حمل کالای فروش رفته                      د- موجودی کالای آخر دوره

۲۷- بااستفاده از اطلاعات زیر قیمت تمام شده کالای پایان دوره ازروش لایفو کدام است ؟ت۴ درجه متوسط

 

تعداد             فی

موجودی کالا در اول دوره      ۲۰۰              ۳۰

خرید اول                    ۳۷۰              ۳۵

خرید دوم                    ۱۶۰              ۳۴

خرید سوم                    ۲۰۰              ۳۸

موجودی کالای پایان دوره      ۳۶۰                                                      ؟

الف- ۸۰۰/۱۰       ب- ۶۰۰/۱۱        ج- ۰۴۰/۱۳         د- ۶۸۰/۱۳

۲۸- در چه روشی حساب موجودی کالا تا پایان دوره مالی بدون تغییر باقی می ماند؟ ت۴ درجه متوسط

الف- ادواری       ب- دایمی         ج- سود ناخالص         د- خرده فروشی

۲۹- اگر چکی در اختیار مسئول تنخواه گردان باشد کدامیک ا زثبت های زیر بدهکار و بستانکار میشود؟ ت۶ درجه متوسط

الف- بانک – تنخواه گردان      ب- تنخواه گردان – بانک

ج- تنخواه گردان- صندوق        د- هزینه – بانک

۳۰- در تنظیم صورت مغایرات بانکی برای تعیین مانده واقعی کدام قلم از صورتحساب ارسالی بانک کم می شود؟ت۶ درجه متوسط

الف- برداشت کارمزد         ب- چکهای بین بانکی

ج- سپرده بین راهی      د- وجوه واریزی توسط دیگران

۳۱- آقای راد ۷۰۰۰۰۰ ریال بدهی داشت که ۳۰۰۰۰۰ ریال آن رانقدا و بابت بقیه آن سفته ۶ ماه صادر کرد چه حسابی و چند ریال بدهکار می شود؟ت۵ درجه متوسط

الف-صندوق ۳۰۰۰۰۰ ریال         ب- بستانکاران ۷۰۰۰۰۰ ریال

ج- اسناددریافتنی ۷۰۰۰۰۰ ریال  د- اسناددریافتنی ۴۰۰۰۰۰ ریال

۳۲- مانده حساب اسناد پرداختنی در اول و آخر دوره به ترتیب ۲۱۰۰۰۰ ریال و ۲۲۰۰۰۰ ریال و سفته های صادره وتسویه شده طی دوره معادل ۷۸۰۰۰۰ ریال بوده سفته های پرداختنی طی دوره چه مبلغی است ؟ت۵ درجه متوسط

الف- ۳۵۰۰۰۰      ب- ۷۷۰۰۰۰        ج- ۸۰۰۰۰۰        د- ۷۹۰۰۰۰

۳۳- جهت ثبت صدور و تسلیم سفته درسررسید صادره قبلی و بابت آن چه حسابی بدهکار می گردد؟ ت۵ درجه متوسط

الف- اسناد پرداختنی (قدیم )        ب- حسابهای پرداختنی

ج- اسناد پرداختنی جدید           د- حسابهای دریافتی

۳۴- سفته واگذارشده به بانک جهت وصول چنانچه درسررسید وصول نشود کدام حساب بدهکار می شود؟ت۵ درجه متوسط

الف- حساب دریافتنی     ب- خرید    ج- اسنادپرداختنی       د- بستانکاران

۳۵- درتاریخ ۵/۱۲ /۷۹ از قبولی برات صادره آقای محمدی ۲۵۰۰۰۰ ریال به حواله کرد آقای مجیدی و به عهده آقای سعیدی اطلاع حاصل شد به چه صورت دردفاتر متعهد آقای سعیدی ثبت شود؟ت۵ درجه متوسط

الف- اسناددریافتنی بدهکار- بدهکاران (محمدی) بستانکار

ب- بستانکاران (محمدی ) بدهکار- اسنادپرداختنی بستانکار

ج- بستانکاران( محمدی ) بدهکار- بدهکاران (سعیدی) بستانکار

د- بدهکاران(محمدی ) بدهکار- اسنادپرداختنی بستانکار

۳۶- کدامیک از تخفیفات زیر در دفاتر ثبت نمی شود؟ت۴ درجه آسان

الف- تخفیفات تجاری           ب- تخفیف توافقی

ج- تخفیفات نقدی              د- گزینه الف  و  ب

۳۷- موجودی کالای پایان دوره باچه حسابی اصلاح می شود؟ت۴ درجه متوسط

الف- خلاصه سود و زیان         ب- موجودی کالای اول دوره

ج- قیمت تمام شده کالای فروخته         د- فروش

۳۸- بدهی همواره برابراست با              ت۱ درجه متوسط

الف- بدهی – سرمایه            ب- دارایی – سرمایه

ج- دارایی + سرمایه                د- درآمد- هزینه

۳۹- اخذ وام چه تاثیری برروی معادله حسابداری دارد؟ت۱ درجه متوسط

الف- بدهی و سرمایه افزایش می یابد

ب- دارایی افزایش و بدهی کاهش می یابد

ج- دارایی و سرمایه افزایش می یابد

د- دارایی و بدهی افزایش می یابد

۴۰- در کدام گروه از موسسات زیرحسابداری واحد های خدماتی اعمال می شود؟ت۱ درجه متوسط

الف- هتل ها- دفاتروکالت- موسسات آموزشی

ب- فروشگاهها- کارخانه تولید ماشین آلات- واحد تولیدی صنایع غذایی

ج- بانک ها- مغازه فروش لوازم خانگی – کارگاه تولید محصولات مصرفی

د- بنگاه عمده فروشی آهن- فروشگاههای رفاه- شرکت ذوب آهن اصفهان

 

 

موفق باشید

 

 

پاسخنامه آزمون رشته حسابداری عمومی مقدماتی

 

ردیف

 

الف ب ج د     ردیف الف ب ج د
۱       * ۲۶ *      
۲       * ۲۷   *    
۳ *       ۲۸ *      
۴ *       ۲۹   *    
۵   *     ۳۰   *    
۶       * ۳۱   *    
۷     *   ۳۲   *    
۸       * ۳۳ *      
۹   *     ۳۴ *      
۱۰     *   ۳۵   *    
۱۱     *   ۳۶       *
۱۲     *   ۳۷ *      
۱۳     *   ۳۸   *    
۱۴ *       ۳۹       *
۱۵       * ۴۰ *      
۱۶   *     ۴۱ * * * *
۱۷ *       ۴۲        
۱۸       * ۴۳        
۱۹     *   ۴۴        
۲۰   *     ۴۵        
۲۱   *     ۴۶        
۲۲     *   ۴۷        
۲۳   *     ۴۸        
۲۴   *     ۴۹        
۲۵     *   ۵۰        

 

بازدید: 1