شجاعت چیست؟ معیار شجاعت چیست؟

۱ – معنی حقیقی شجاعت ، حُــّـریت و قوت قلب است . در مخاطرات نباید اضطراب و هیجان به شجاع دست دهد و هرچه قوت روح و لطافت قلب زیادت شود بر شجاعت می افزاید.

۲ – مرد بی شهامت کسی است که در جایی که باید اعتراض کند خاموش بنشیند.

۳ – نامداران جهان ، دلیرترین افرادند.

۴ – نخستین شرطِ پیروزی ، دلیری است.

۵ – همان طور که شجاعت مسری است، خیانت هم مسری است.

۶ – شجاعت مانند عشق از امید تغذیه می کند.

۷ – آن کس که شجاع است ،‌هرگز بیمی به دل راه ندهد .

۸ – شجاعت به راستی زیر بنای همه صفات خوب است و سایر صفات نیک به آن وابسته است.

۹ – با شهامت عمل کنید ، خواهید دید که نیروهای ناپیدا به یاری شما خواهند آمد.

۱۰ – «شجاعت» فقدان و نبود ترس نیست ، کنترل و تسلط بر ترس است.

۱۱ – کسانی که ترس را لمس نکرده باشند ، شجاعت را نخواهند آموخت.

۱۲ – شهامت بزرگترین صفت بشری است، زیرا صفات دیگر در سایه آن پابرجا می مانند .

۱۳ – امید و شجاعت ، دو الماس درخشانند که در تاج موفقیت جای دارند.

۱۴ – «شجاع» یک بار و «ترسو» روزی هزار و یک بار می میرد!

دلیر به چه کسی گویند؟

  • دلیر کسی را گویند که همه ی کار و کردار وی برخاسته از خرد و دانایی و برابر با عقل باشد.

۲- شجاع بی مهارت و تدبیر، زود فریب می خورد.

 

۳- دلیری جز به استقبال خطر رفتن نیست.

 

۴- شجاعت مغلوب کننده ی کلیه سلاح هاست.

 

۵- شجاعت بزرگترین معّرف انسانیت است.

 

۶- شجاعت در آن نیست که انسان خطر نبیند ، بلکه در این است که خطر را ببیند و بر آن غلبه کند.

 

۷- شجاعت پایه فضایل است ؛ کسی که شجاعت ندارد فضایل در او تکمیل نخواهد شد.

 

۸- کسی شهامت دارد که ترس را بشناسد و آن را مغلوب خود سازد.

 

۹- شهامت بزرگترین صفت است ؛ زیرا صفات دیگر در سایه آن پا برجا می ماند.

 

۱۰- فاتح ترین اشخاص جسورترین اشخاص اند.

 

۱۱- قلب دلیر در سینه مردِ با شرف ، گوهری است در صندوق مقفـّل.

 

۱۲- قهرمان واقعی کسی است که سبب شادی دیگران می گردد.

 

شرط شجاعت

 

۱- اولین شرط شهامت ، باکی است.

 

۲- آن کس که دل با جرئت را راهنمای خود کرد ، در پیش او هر تاریکی روشن باشد.

 

۳- آدم ترسو اگر مجبور به شجاعت شو تهور و دیوانگی می کند.

 

۴- اشخاص شجاع و با جرئت بیش از همه کس می توانند جوانمردی و فتوت داشته باشند. اصلاً طبیعت آنها این طور سرشته شده است.

 

۵- اگر بر ناتوان خشمگین شوی دلیل بر این است که قوی نیستی .

 

۶- اگر کسی را تحقیر کردی معنایش این است که خودت بی شخصیت هستی.

 

۷- برق باش که بدرخشی و بسوزانی، نه شمع که بر فروزی و خود را بکاهی.

 

۸- بی رفیق شجاع ، شجاعت ممکن نیست.

 

۹- ترسوها بی رحم اند، اما مردان جسور جوانمردی را دوست دارند و از نجات دادن افراد شاد می شوند.

 

۱۰- تقدیر، ارباب مردان ترسو است و برده مردمان شجاع.

 

۱۱- ” تمسخر” سلاح ضعیفان است.

 

۱۲- جوهر شجاعت در این نیست که شما نترسید ، بلکه در آن است که کسی نفهمد که ترسیده اید.

 

۱۳- چنان که حکمت آغازهمه فضیلت هاست، شجاعت نیز درجه کمال آنهاست . زیرا از حکمت آنچه را که باید کرد یاد می گیریم و به وسیله شهامت آن را به جا می آوریم.

 

۱۴- خون شهدای یک قرن چشمه ای است که نسل های قرون دیگر را سیراب می کند.

 

۱۵- دلیری جز به استقبال خطر رفتن نیست.

 

 

بازدید: 639