سیاست کیفری ایران در اقبال اطفال و نوجوانان بذهدیده ی گردشگری جنسی

مقاله :توریسم جنسی از مصادیق پولشویی
گردشگری جنسی کودکان ونوجوانان در معنای سوء استفاده فحشا بکار گیری اجباری کودکان ونوجوانان در مراکز فساد وفحشاء وبهره کشی جنسی از آنان وفراهم آوردن مکانهایی جهت خوش گذرانی وشهوت رانی مسافرانی که عموما از کشورهای صنعتی وتوسعه یافته هستند.امروزه به یکی از سود آورترین جرائم سازمان یافته فراملی تبدیل شده است. وبعنوان یکی از خطرات جدی بردگی مدرن اطفال ونوجوانان نوع جدیدی از بزه دیدگی کودکان رادر دنیای جدید به نمایش گذاشته است ودر این میان به جهت عدم اختیار کودکان ونوجوانان در تعیین سرنوشت خود ونیز عدم قوه تمییز وتشخیص آنان مسئله گردشگری جنسی کودکان ونوجوانان بعنوان پدیده ای حاد وضد انسانی اجماع جهانی وعزم جوامع ملی در راستای مقابله با آن را فراهم آورده است.هدف این نوشتار بررسی علل وشیوه های حضور گردشکری جنسی وآثار آن وارزیابی اقدامات تقنینی ایران در این عرصه است که با روش کتابخانه ای به تحلیل آمار رسمی ثبت شده از ناحیه ساختمانهای ملی وبین المللی از یکطرف بررسی وعملکرد قانون گذار ایرانی از طرفی دیگر می پردازد.
کلید واژگان : گردشگری جنسی اطفال . قاچاق انسان . بهره کشی جنسی . بزه دیدگی اطفال ونوجوانان.
مقدمه :
گسترش روز افزون وتوسعه یافتکی کشورهای جهان والگو برداری در غالب رفتارهای مد شده ورایج از طرفی وسائط وجاذبه های گذر وگذر به اطراف واکناف عالم حاکی وتنوع طلبی وجاه طلبی انسانی در مجموع هلاوتهای بکری برای ذائقه های افراد انسانی ایجاد نموده اند تا هر ساله وهر ماهه افراد زیادی با هزینه نمودن مفاصد مختلفی را برای مسافرتهای خود انتخاب نمایندودر کشورهای مقصد صنعتی نوپا وپر درآمد به نام توریسم را خلق نموده است به نحوی که بخش قابل توجهی از درآمدهای این کشورها را تامین نموده است.اما اگرمسئله گردشگری ومسافرتها به مقصد وانگیزه فحشاء وشهوت رانی صورت پذیرد وافراد در راستای ارضای امیال شهوانی خود به این عمل مبادرت نمایند این مساله تبدیل به گردشگری جنسی خواهد شد.امروزه در جنوب شرق آسیا کشورهای تایلند . سنگاپور. فلیپین. اندونزی. کامبوج . ویتنام و….بعضی کشورهای اروپای شرقی. آسیای میانه.آمریکای مرکزی وحوزه دریای کارائیب وبعضی از کشورهای آمریکای جنوبی همچون برزیل به مرکز وکانون گردشگری جنسی تبدیل شده اند.قاچاق افراد انسانی خصوصا زنان وکودکان به این مناطق وراه اندازی تورهای مسافرتی وبردن افراد شهوت ران به این کشورها منجر به سود آوری زیادی برای قاچاقچیان انسان شده است.سردمداران این کشورهای نیز با شناسایی روسپیان وصدور کارت های مخصوص برای آنان مکانهای ویژه ای را برای این افراد تدارک دیده ودر عوض ارائه خدمات پزشکی وبهداشتی به آنها جهت جلوگیری از بیماریهای مقاربتی از آنان مالیات اخذ می نمایند ونیز از قبل مسافرتهای فراوانی که به این کشورها می شود درآمد زیادی ناشی از تجارت وخرید وفروش این افراد دراین کشورها نصیب دولتمردان کشورهای کانون گردشگری جنسی می شود. بزه دیدگی اطفال ونوجوانان در گردشگری جنسی با عنوان گردشگری جنسی کودکان ونوجوانان در کردشگری با عنوان گردشگری جنسی کودکان به عنوان معضلی نوین در عرصه حقوق کیفری اطفال ونوجوانان در نظر گرفته شده ودر راستای مقابله با آن همسو با اقدامات بین المللی تلاش های داخلی گسترده ای نیز انجام گرفته است.اگر از بعد افراد بالغ موضوع گردشگری جنسی صرفنظر نماییم در خصوص اطفال ونوجوانان به عنوان بزه دیدگان گردشگری جنسی به جهت عدم توانایی وتسلط برسرنوشت خود وسهولت در خطر پذیری وتحمل بزه دیدگی همواره در معرض دو تعرض قرار دارند :۱- به عنوان موضوع قاچاق انسان که معمولا از خانواده های فقیر وکم درآمد یا از زنان که خود درفحشا مشارکت دارند وپدرآن کودکان شناسایی نشده است به قیمت های ناچیز خریداری وبه مراکز فساد وفحشا قاچاق ودر آنجا فروخته میشوند واین خرید وفروش ممکن است در مورد یک طفل چندین بار صورت پذیرد۲- به عنوان بزه دیده گردشکری که مورد تعرض سوء استفاده وبهره کشی جنسی قرار می گیرد واز این راه آسیب های جدی جسمی وروحی برآنان وارد می شود به نحوی که جبران آن تا حدود زیادی نا ممکن می شود. لذا نوشتار حاضر در راستای پرداختن به این مساله در دو بخش اصلی ارائه می شود:شگل کیری توریسم جنسی ناشی از صنعت تجاری کثیف ومصداقی از مناشع نامشروع حاصل از در آمدهای نا شایست در حوزه وسیع پول شویی جای دارد.همه روزه در دنیای معاصر شاهد مسافرتهای فراوانی از ناحیه افراد انسانی به کشورهای دیگر هستیم وهسته وانگیزش تاسیس آژانسهای مسافرتی وتوسعه فرودگاهها ولزوم وضرورت همکاری گشورها جهت اخذ روادید سفر به نحو محسوسی رشد گستردهای داشته اند وتوریسم جنسی در این میان گسترش وجایگاه ویژهای یافته است.
تعریف توریسم جنسی اطفال : مسافرت گروهی از افراد انسانی به کشوری دیگر جهت انجام اعمال جنسی وفحشاء با کودکان به هر دلیل از جمله بیماری های روانی لذت جویی منع قانونی این موضوع در کشور خود یا بهره کشی جنسی از اطفال به منظور دستیابی به منابع مالی و… است. در واقع مسافرتهایی اختصاصی به منظور تماس جنسی ومقاربت با اطفال ونوجوانان به کشورهای در حال توسعه یا عقب مانده که امکانات انجام چنین اعمالی چنین اعمالی فراهم نموده اند سفر کرده تا بدین طریق به امیال شوم وشهوانی خود جامه عمل بپوشانند.سازمان ملل متحددر پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۵ مه ۲۰۰۰ خطر سوء استفاده وبهره کشی جنسی از اطفال ونوجوانان رابه شدت احساس کرد ودرآن سه مقوله : فروش.روسپیکری وهرزنگاری کودکان را به عنوان خطری بزرگ وتهدید عمده علیه کودکان به رسمیت شناخته است.
فروش کودکان : به معنی هر عمل ومعامله ای است که به موجب آن کودکی به وسیله فرد یا افرادی در مقابل سود یا هر مورد دیگر به دیگران منتقل شود.
روسپیگری کودک : به معنی به کاربردن کودک برای فعالیت های جنسی در مقابل سود یا دیگر اشگال مورد نظر است.
پورنوگرافی یا هرزه گردی(ترکیبی از پورنو: فاحشه گری * گرافی : نوشتن وتحریر کردن ) کودکان : به معنی هر نوع نمایش یا هر ابزاری که در ارتباط با کودک وبرای بهره برداری فعالیت جنسی یا مشابهی یا هر نوع نمایش اعضای جنسی کودک به منظور اهداف حنسی است.
امروزه گردشکری جنسی کودکان به یک صنعت بزرک جهانی تبدیل شده است به نحوی که کشورهایی که در این زمینه فعالیت دارند با سرمایه گذاری بر روی آن توانسته اند با توسعه گردشگری بخش قابل توجهی از بودجه اقتصادی سالیانه خود را تامین کنند.امروزه کشورهایی چون آمریکادر سال۲۰۰۲ با تصویب قانون ممنوعیت گردشکری جنسی افرادی که به کشورهای جنوب شرقی آسیا مسافرت می کنندوبدون اینکه هدفی توجیهی داشته باشند فرض براین می شود که آنها به منظور گردشکری جنسی به این کشورها مسافرت کرده اندودر واقع بار اثبات عدم انجام این کار به خود آنها واگذار شده است ومطابق این قانون اصل بر مجرمیت آنان است نه برائت که در صورت اثبات مسافرت آنا به قصد توریسم جنسی برای آنان مجازاتی معادل بیست سال حبس در نظر گرفته شده است..در صورتی که افرادی راکه زیر ۱۴ سال سن دارند همراه خود قاچاق نمایند مجازات آن ها تا ۳۰ سال حبس نیز خواهد بود.ومتاسفانه توریسم جنسی روز به روز در حال رشدوگسترش است.امروزه کشورهای جنوب شرقی آسیا به عنوان سردمداراصلی این صنعت کثیف ونیز برخی از کشورهای آسیای میانه اروپای شرقی وآمریکای مرکزی به عنوان بازیکران اصلی این صنعت روبه رشد به دلیل آنکه از این راه سودهای کلان وسرشاری دریافت می کنندهیچ گاه حاضر به تصویب قوانینی در قبال گردشگری جنسی کودکان ونوجوانان نیستندواگر دراین میان در راستای منع وجلوگیری از گردشگری جنسی کودکان ونوجوانان میان اقدام به تصویب قوانینی در قبال گردشگری جنسی نمایند وآن را ممنوع اعلام دارند صرفا برای همسویی وهمنوایی با سازمان های بین المللی وافکار عمومی جهانی است وهیچ گاه این قوانین در عمل اجرایی نخواهند شد در۲۰۰۵تعداد۶۱درصد گردشگری فلیپین و۷۴درصد گردشکری تایلند را گردشگری توریسم جنسی تشگیل داده است.در کشورهایی که به عنوان مرکز اصلی گردشکری جنسی شناخته می شوند بنا برسودبری اقتصادی وسوء استفاده ابزاری از این موقعیت به این قضیه با نوعی رویکرد قانونمند سازی و اعتبار بخشی قانونی نگریسته میشودیعنی مجموع اعمال موضوع این جرم شامل : فحشاء . روسپیگری. بهره کشی جنسی وسوء استفاده از اطفال ونوجوانان دیگر جرم نیستند وتنها از حیث انحراف بودن موضوع دارای قبح اجتماعی واخلاقی هستند.در جنوب شرق آسیا منبع اصلی تامین بودجه سالیانه کشورها است فحشاء وروسپیگری دیگر جرم نیست وتنها انحراف محسوب میشودوزنان شاغل در این عرصه از سوی دولت شناسایی شده دارای کارت ومکان مشخصی هستند ودرآمد ناشی از فاحشه گری آنها با تعرفه های معین شده از جانب دولت اخذمی شود .قوادی در این جابدان جهت که اخلال در منبع درآمد دولت بوده جرم محسوب میشود.گردشگری جنسی کودکان ونوجوانان در دنیای معاصر به عنوان یکی از اشکال محو اخلاق وعفت وترویج بی بند وباری اجتماعی وتخریب روحیات وبه بردگی کشیدن افراد انسانی مطرح می شودودلیل عمده در توریسم جنسی افرادی با اهداف شهوت رانی یا حتی در نتیجه نوع خاصی ار بیماری روانی به کشورهای مرکز این موضوع مسافرت می کنند یا حتی ممکن است که چون در کشورخودشان این اعمال منع شده وبرای آن مجازات تعیین شده اقدام به چنین مسافرتهایی نمایند.امروزه بزرگترین فاحشه خانه ها در اروپا واقع شده است که هر کدام از آن ها۵/۴ میلیون یورو هزینه داشته ودر آن تقریبا ۹۰ روسپی رسما فعالیت میکنند.ارائه آمارهای تکان دهنده از گردشگری جنسی از ناحیه سازمان های مختلف حکایت دارد که گردشگری حنسی به عنوان یک معضل جهانی از ناحیه سازمان های مختلف حکایت از آن دارد که گردشگری جنسی به عنوان یک معضل جهانی وحتی یک جنایت علیه بشریت نوع جدیدی از بردگی وفحشای اجباری را به کودکان ونوجوانا تحمیل کرده است.طبق آمار یونیسف در سال ۲۰۰۹ حدود ۱۰ میلیون از اطفال که عمده آن ها دختران کم سن وسال هستند در سطح کسترده ای در معرض بهره کشی جنسی قرار دارندوسالانه حدود یک میلیون کودک وارد این مقوله می شوندوسالیانه حدود۲۵۰۰۰۰گردشگر جنسی ازکشورهای حنوب شرقی آسیا دیدن می کنندکه ۲۵ درصد از امریکا-۱۶درصد از آلمان-۱۳درصدازاسترالیا وانگلستان هستند.در کشورهای جنوب شرق آسیا هر کودک هفته ای ۲الی ۳ بار فروخته میشودوهربار به طرز فجیعی موردسوء استفاده جنسی قرار می گیرد.
عوامل شکل گیری توریسم جنسی :الف : جنگ ویتنام که بین سالهای۱۹۵۴ تا۱۹۷۵شگل کرفت که امریکا به بهانه جلوکیری از شکل گیری کمونیسم در جنوب شرقی آسیا جنگ خانمان سوزی را بنا نهاد هرچند به اهداف خود در این جنگ نرسیدوجنک با کشته شدن ۳میلیون نفر به پایان رسید ابتدا جنک نظامی بود اما با تغییر رویکرد تبدیل به جنک جنسی شدوجبهه دومی گشوده شد تحت عنوان جنگ جنسی وبهره کشی وفحشای اجباری آغاز شددرسال ۱۹۵۷ از تعداد بیست هزار زن وکودک روسپی که عمدتا خارجی بودند پس از ۷ سال آمارکودکان ونوجوانان زیر۱۸ سال به۴۰۰ هزار نفر رسید.در دهه۶۰ و۷۰ چندین مرکز فساد وفحشادرمنطقه ایجاد کردند وروزانه تعداد ۱۰۰۰۰سرباز آمریکایی به دستور فرماندهان خود به مقاسد شوم خود می پرداختند ودر نتیجه ۵۰ هزار کودک بدون پدر بر روی دستان زنان تایلندی وفیلیپینی ماند.دردهه ۹۰ زنانی که نتوانستند کودکان خود را سقط کنند اقدام به فروش وقاچاق کودکان خود می کردند واینچنین شد که در پایان جنک دهها مرکز فساد وفحشا در جنوب شرق آسیا به حال خود رها شد وبا جریان گرفتن شدید حضور گردشگران پس از جنگ در منطقه ودلارهای باد آورده ناخواسته گردشگری تثبیت شدوگردشگری جنسی با افکار مردم منطقه عجین شد.
ب: جهانی شدن:
جهانی شدن به معنی رها شدن از قید وبند ومرزهای جغرافیایی است که بر سر روابط اجتماعی وفرهنگی سایه انداخته است وامروزه تمام مرزها را در هم نوردیده است هر چند دارای آثار مفید ومثبتی در همه ابعاد است اماپیامدهای منفی وقابل توجهی نیز درحوزه بزهکاری داردوتوریسم جنسی یکی از اشکال فحشای اجباری وبهره کشی از اطفال از این قاعده بی تعارف مستثنی نمی باشد وامروزه با نزدیک شدن جوامع به یکدیکر ودسترسی بیشتر افراد انسانی به یکدیکر در خارج از مرزهای جغرافیایی که با امکانات وابزارهای خاص خود همراه است انکیزه گردشگری جنسی را مضاعف نموده است.
ج :گسترش فناوری اطلاعات وارتباطات:
فناوری اطلاعات با رشد تصاعدی خود در امروزه حتی زندگی افراد انسانی را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است وفعالیتهای روزانه اینترنت که جزء لاینفک زندگی بشر گردیده چنان ارتباطات انسانی را به هم دوخته که دهکده جهانی در معنای واقعی آن در عمل احساس می شود وامروزه با پیچیده شدن روند ارتکاب جرائم وحرکت آن بسمت فنی شدن این فضا محور ارتکاب جرائم فراوانی شده است راه اندازی سایت های اینترنتی به منظور تبلیغات واطلاع رسانی گردشگری جنسی رزو بلیط هواپیما وهتل مترجم همراه ومعرفی مکانها ومحل های مرتبط با آن به صورت اینترنتی امکان مسافرت به مناطق مرکز گردشگری جنسی را تسهیل بخشیده است.و رشد اطلاعات وارتباطات باعث شده که اطلاعات متنی ومصور مربوط به گردشگری جنسی بر روی سایت های اینترنتی قرار بگیرد وبیش از پیش به مکانی برای پورنوکرافی وعرضه وفروش صور مستهجن وقبیحه بدل گردد.
د: آثار گردشگری جنسی :
۱- ظهور بیماری های جنسی ومسری مقاربتی : کانون گردشگری جنسی جنوب شرق آسیا- اروپای شرقی –آمریکای مرکزی وحوزه کارائیب رواج شدیدی دارد.از آمار تقریبی ۳۶ میلیون مبتلا به ایدز در سراسر جهان ۷۵ تا ۸۰ درصد از افراد مبتلا به این بیماری در اروپای شرقی وآمریکای شمالی به سر می برندو با مسافرتهای بی شمار سالیانه افراد توریسم به این مناطق شاهد شیوع روز افزون این بیماری در میان این افراد هستیم وخدمات بهداشتی مراکز منترل شده در این کشورها هیچ گاه نمی تواندخطرات انتقال ایدز را کاهش دهد وسلامتی افراد را تظمین نماید
۲- گسترش قاچاق انسان:
ظهور این صنعت کثیف ودر آمدهای باد آورده وهنگفت آن درسطح منطقه وجهان به صورت سازمان یاقته توام گردیده با ترانزیت افراد انسانی از مرزهای یک کشور به کشور دیگربه منظور دستیابی به منابع مالی یا بهره کشی جنسی وفحشا است.در این میان افرادی به قصد درآمد ناشی از انتقال افراد انسانی به مراکز گردشگری جنسی اقدام به ربایش کودکان ونوجوانان یا با کسب رضایت والدین آنها مقدمات قاچاق کودکان ونوجوانان را فراهم می کنند.
۳- پولشویی:
اکثر کشورهای جنویب شرق آسیا که این پدیده را پذیرفته اند خصوصا تایلند بخش قابل توجهی از بودجه اقتصادی سالیانه خود را از این منبع درآمدی تامین می کنند.قاچاق چیان انسان که به منظور دستیابی به پول ومنابع مالی اقذام به ترانزیت وارد وخارج کردن اطفال ونوجوانان به مراکز گردشگری می کنند عواید کثیف ناشی از اعمال مجرمانه خود راتطهیر می نمایند تا با مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم وتبدیل آن ها به اموال پاک به طوری که منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار شودکه یکی از پیامدهای قاچاق کودکان ونوجوانان به منظور توریسم جنسی است وچون نقدینگی حاصل از جرم همیشه در معرض خطر مصادره مقامات قضایی است وباید عواید ناشی از اعمال مجرمانه از این خطر مصون بماند پولشویی اهرمی جهت تطهیر وپاک کردن درآمد های حاصله همیشه مد نظر این افراد بود ومی توان گفت یکی از نتایج زیان بار غیر مستقیم توریسم جنسی رواج این جرم سازمان یافته فرا ملی است.

اما سیاست جنایی ایران بدون صراحت نصی در قوانین موجود بطور خاص در قوانین دیگر به جرم انگاری جرائم تابع گردشگری جنسی کودکان ونوجوانان پرداخته است.تنها تصویب چند کنوانسیون وپروتکل در رابطه با حقوق اطفال ونوجوانان به عنوان اسناد بین المللی وچند قانون داخلی درزمینه حمایت از بزه دیدگی کودکان ونوجوانان حاصل تلاش وفعالیت گروه های مختلف حمایت از کودکان ونوجوانان بود.در حالی که این پدیده خطری جدی است وعاملی برای عقب ماندگی فقر نابرابری اقتصادی در ساخت اجتماعی اقتصادی بنیاد سست خانوداه کمبود دانش وآگاهی حاشیه نشینی تبعیض جنسی عدم مسئولیت در رفتارهای بلوغ جنسی عادات سنتی زیان آور منازعات مسلحانه وسوداگری کودمان شناخته شده عزم جهانی وملی برای مقابله با آن می طلبدوسیاست جنایی تقنینی ایران در این خصوص از سیاست جرم انگاری مانع تبعیت می کند علی رغم اینکه به پروتکل راجع به فروش روسپیگری وهرزه نگاری کودکان مصوب ۲۵ مه ۲۰۰۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد رابه تصویب رسانیدهدر مابقی اقدامات خود در این راستا بیشتر به جرم انگاری جرائم تابع گردشگری جنسی پرداخته است تصویب قانون حمایت از کودکان ونوجوانان مصوب ۱۳۸۱ که اولین قانون حمایتی خاص ناظر به کودکان ونوجوانان بزه دیده است .تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال ۱۳۸۳ وقانون مبارزه با پولشویی درسال ۱۳۸۶ وهمچنین تصویب قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی وبصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ در این راستا است.
نتیجه گیری :
توریسم جنسی به عنوان یک صنعت تجاری کثیف در ابتدای هزاره سوم به یک معضل جهانی تبدیل شده وکشورهای مرکز این صنعت بخش قابل توجهی از بودجه اقتصادی سالیانه خود رااز این راه تامین می کنند وبرنامه های اقتصادی وگردشگری خود راحول این موضوع اعمال واجرا می کنندرقم بسیار بالای کودکان ونوجوانان قاچاق شده به این کشورها صرفا به منظور بهره کشی جنسی نشان میدهد که شکل گیری پدیده توریسم جنسی کودکان ونوجوانان بطور بسیار نگران کنند های در حال رشد وکسترش است . به موازات شگل گیریتوریسم جنسی کودکان ونوجوانان جهانی شدن وکسترش فن آموری اطلاعات وارتباطات به عنوان اهرم های رشد سریع این صنعت تجاری به نوبه خودنقش مهم و ویژهای در توسعه این پدیده ایفا می نماید .

بازدید: 8