بوی گل سوسن و یاسمن آید

عطر بهاران کنون از وطن آید

.

جان ز تن رفتگان سوی تن آمد

رهبر محبوب خلق از سفر آمد

.

دیو چو بیرون رود فرشته در آید

دیو چو بیرون رود فرشته در آید

.

بگذرد این روزگار،تلخ تر از تلخ

بار دگر روزگار چون شکر آید…

.

بگذرد این روزگار تلخ تر از تلخ

بار دگر روزگار چون شکر آید

.

هر چه مجاهد ز بندو حبس در آید

مهر فساد و ستم دگر به سر آید

.

چشم یزید زمان ز حلقه در آید

رهبر محبوب خلق از سفر آید

.

دیو چو بیرون رود فرشته در آید

دیو چو بیرون رود فرشته در آید

.

بگذرد این روزگار،تلخ تر از تلخ

بار دگر روزگار چون شکر آید

.

بگذرد این روزگار تلخ تر از تلخ

بار دگر روزگار چون شکر آید

بازدید: 7