جایگاه‌ امر به‌ معروف‌ ونهی‌ از منکر

 

این‌ عمل‌ بود سرّ کار حسین‌در جهان‌ عز وافتخار حسین‌

 

با صراحت‌ نمود او اعلام‌که‌ چه‌ راهی‌ نکوست‌ در اسلام‌

 

هر کسی‌ مدّعی‌ اسلام‌ است‌کارهایش‌ بدون‌ ابهام‌ است‌

 

پیرو مکتب‌ رسول‌ خداست‌بیگمان‌ گوشه‌ دلش‌ این‌ جاست‌

 

معتقد بود آن‌ که‌ در این‌ راه‌بهر یک‌ مشت‌ امّت‌ گمراه‌

 

نیست‌ از این‌ فریضه‌ای‌ برترامر به‌ معروف‌ ونهی‌ از منکر

 

لیکن‌ از خویشتن‌ نمود آغازبا عمل‌ کرد این‌ سخن‌ را ساز

 

سر نیفکند او به‌ پای‌ یزیدگام‌ ننهاد در سرای‌ یزید

 

راه‌ گفتار بر یزید نداددست‌ بیعت‌ بدان‌ پلید نداد

 

از برای‌ دو روزه‌ دنیامتوسل‌ نشد به‌ ریب‌ وریا

 

بود همواره‌ پیرو یزدان‌پیرو دین‌ وتابع‌ قرآن‌

 

بهر دنیا که‌ او نکرد قیام‌تا رود از برای‌ کسب‌ مقام‌

 

یک‌ رسالت‌ به‌ شانه‌ خود داشت‌که‌ به‌ فرمان‌ ایزدی‌ برداشت‌

بازدید: 10