بایگانی دسته بندی "نمونه سوال امتحانی"

نمونه سوال حسابداری عمومی ۵ به همراه پاسخ نامه

در تقسیم بندی موسسات ازلحاظ نوع فعالیت کدام گزینه درست نیست؟ت۱ درجه متوسط الف-خدماتی         ب – بازرگانی                   ج – تعاونی                                  د – تولیدی خرید گاو صندوق وخودکار دریک شرکت تجاری…

نمونه سوال حسابداری عمومی ۴ به همراه پاسخ نامه

دریافت وجه نقد بابت بهای خدمات انجام شده موجب می شود…………. یابد. ت۲ درجه متوسط الف-درآمد و بدهی کاهش                 ب – درآمد افزایش و دارایی کاهش ج – درآمد افزایش…

نمونه سوال حسابداری عمومی ۳ به همراه پاسخ نامه

۱- بابت خرید ملزومات به طور نقد و نسیه چه ثبتی باید در دفاتر صادر شود ت۲ درجه متوسط الف / خرید بدهکار – صندوق و حسابهای پرداختنی بستانکار ب …

نمونه سوال حسابداری عمومی ۲ به همراه پاسخ نامه

۱- کدام گزینه در مورد حساب صحیح است ؟ ت۱ درجه دشوار الف- ابزاراصلی و خلاصه کردن اطلاعات مالی است ب- کاهش هر بدهی درسمت بدهکار حساب ثبت می شود…

نمونه سوال حسابداری عمومی ۱ به همراه پاسخ نامه

  ۱-اگرجمع دارایی های یک موسسه۷۰۰۰۰۰۰ریال کاهش داشته باشدوسرمایه درهمین دوره۱۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یابدتغییردرجمع بدهیها چگونه است؟ت۱ درجه متوسط ۱-۳۰۰۰۰۰۰ریال کاهش               ۲-۱۷۰۰۰۰۰۰ریال کاهش        ۳- ۳۰۰۰۰۰۰ریال افزایش          ۴- ۱۷۰۰۰۰۰۰ریال افزایش ۲-تاثیرفروش ساختمان…

نرم افزار افرا نگارش ۶

نرم افزار افرا نگارش ۶

نیرو گرفته از وردپرس پارسی | منتشر شده در شهر پوسته های وردپرس | پارسی سازی توسط دی بی اس تم